Skip to main content

Algemene voorwaarden Centeno Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder “Centeno Coaching” verstaan: Jet Centeno, handelend onder de naam “ Centeno Coaching” , zijnde opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Centeno Coaching en een opdrachtgever waarop Centeno Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden alsmede mondelinge toezeggingen van Centeno Coaching verbinden haar slechts indien en voor zover Centeno Coaching deze schriftelijk heeft bevestigd. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Centeno Coaching, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Centeno Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Centeno Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Centeno Coaching is eveneens bevoegd om op enig moment trainers, coaches of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen in te zetten of te vervangen.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Centeno Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Centeno Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Centeno Coaching zijn verstrekt, heeft Centeno Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Centeno Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Centeno Coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Centeno Coaching de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Deelnemers

 1. Ten aanzien van de deelnemers, die tijdens een sessie, coachingstraject, retraite of cursus of training niet of niet permanent aanwezig zijn, blijven de gehele overeengekomen deelname kosten verschuldigd, zonder dat de deelnemer recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst.
 2. Centeno Coaching is gerechtigd deelnemers die de juiste uitvoering van sessies of trainingen verhinderen de toegang tot de sessies of trainingen te ontzeggen.
 3. Centeno Coaching is niet aansprakelijk voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Centeno Coaching derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Centeno Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Centeno Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen. Ieder der partijen zal er voor zorg dragen dat zijn personeelsleden, alsmede alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht naleven. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot geheimhouding van modellen, methoden, technieken, ideeën en analyses van Centeno Coaching alsmede alle overige op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Centeno Coaching betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Centeno Coaching voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven.
 3. Indien een partij toerekenbaar tekort komt in de uitvoering van dit artikel zal zij volledig aansprakelijk zijn voor alle door de wederpartij daardoor geleden schade en te lijden schade. Deze schade wordt vooralsnog vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 2.269,–,- per gebeurtenis, waarbij de overige rechten met betrekking tot verhaal van de geleden schade van de wederpartij onverlet worden gelaten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Centeno Coaching zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Centeno Coaching verstrekte stukken zoals trainingsmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Centeno Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Centeno Coaching behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het in artikel 7 en 8 genoemde geldt onverminderd voor door Centeno Coaching in Licentie gevoerde producten en diensten.

Artikel 9. Annulering

 1. Indien een opdracht of een onderdeel hiervan om welke reden dan ook door Centeno Coaching niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip, dan zal Centeno Coaching hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In onderling overleg zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de opdracht worden vastgesteld, dan wel worden gekozen voor een vervangende trainer/coach of een alternatieve wijze of plaats voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever kan aan uitstel niet het recht ontlenen om de opdracht te ontbinden, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door de opdrachtgever wordt geannuleerd, wordt bij annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd of in geval van een coachsessie éénmaal het overeengekomen uurtarief.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever nimmer toegestaan om het tijdstip waarop de diensten volgens de overeenkomst en/of bevestigingsbrieven door Centeno Coaching dienen te worden verricht te wijzigen of uit te stellen. 4. Eventuele kosten die derden bij annulering aan Centeno Coaching berekenen, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die een opdracht annuleerde.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Centeno Coaching op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: · na het sluiten van de overeenkomst aan Centeno Coaching ter kennis gekomen omstandigheden geven Centeno Coaching goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; · indien Centeno Coaching de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; · In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
 2. In de genoemde gevallen is Centeno Coaching bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Centeno Coaching schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Centeno Coaching.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Centeno Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren/dagdelen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur-/dagdeeltarieven van Centeno Coaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur-/dagdeeltarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien Centeno Coaching met de opdrachtgever een vast honorarium of uur-/dagdeeltarief overeenkomt, is Centeno Coaching niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Centeno Coaching is bevoegd het honorarium per kalenderjaar te verhogen.
 5. De opdrachtgever is verplicht om de door Centeno Coaching bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient het door de opdrachtgever wegens de uitvoering van een opdracht verschuldigde bedrag uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Centeno Coaching gerechtigd aan de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Centeno Coaching toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, zal de opdrachtgever Centeno Coaching schriftelijk in gebreke dienen te stellen, waarbij aan Centeno Coaching een redelijke termijn zal worden gegund om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog haar verplichtingen na te komen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding te kunnen worden aangesproken. De in dit lid opgenomen beperking geldt niet voor zover schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Centeno Coaching. Indien Centeno Coaching aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 2. De aansprakelijkheid van Centeno Coaching, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Centeno Coaching beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Centeno Coaching.
 6. Centeno Coaching is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval zal zijn begrepen schade als gevolg van fouten in rapportages, verlies van manuren en omzet- en winstderving bij de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever zal Centeno Coaching vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Centeno Coaching.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
 2. Centeno Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Centeno Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Centeno Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Centeno Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Centeno Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Centeno Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Bezoekadres

Koninginnegracht 28
Den Haag

Contactgegevens

Jet Centeno
Bel 06 25 36 00 18
info@centenocoaching.nl

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief!